PKB per capita. Do średniej unijnej nadal nam sporo brakuje

Eurostat podał najnowsze dane PKB na mieszkańca wyrażonym w standardzie siły nabywczej (PPS).

PPS (ang. purchasing power standard) to standard wykorzystywany przez Eurostat do wyrażania realnego poziomu PKB. Zgodnie z teorią za 1 PPS można kupić taką samą część określonego koszyka dóbr i usług w każdym obszarze gospodarczym. PPS to wspólna umowna jednostka walutowa stosowana w Unii Europejskiej do przeliczeń zagregowanych danych ekonomicznych dla potrzeb porównań przestrzennych, w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi – według definicji GUS-u.

Z najnowszych dostępnych danych Eurostatu wynika, że różnice pomiędzy poszczególnymi państwami pod względem PKB per capita w UE nadal są znaczące. W badaniu uwzględnione zostało 27 państw Unii. Tylko 10 przekroczyło unijną średnią.

Najwyższy współczynnik PKB per capita jest w Luxemburgu. Tam wynosi 177% średniej unijnej. Państwo to nie jest jednak dobrym miernikiem, ponieważ duża część wszystkich zatrudnionych w Luksemburgu to pracownicy transgraniczni. Drugie miejsce w porównaniu Eurostatu zajmuje Irlandia. Ze wskaźnikiem na poziomie 221% powyżej średniej UE wyspiarskie państwo wyprzedza Danię, Norwegię, Holandię, Belgię, Austrię, Niemcy, Finlandię i Francję. Państwa te przekraczają średnią unijną.

Eurostat

Poniżej średniej znajduje się większość państw wspólnoty. Niewiele mniejsze PKB per capita od średniej UE jest na Malcie (98%) i we Włoszech (95%). Na dalszych miejscach znajdują się:

 • Czechy – 92%
 • Słowenia – 90%
 • Cypr – 88%
 • Litwa – 88%
 • Estonia – 87%
 • Hiszpania – 85%
 • Polska – 77%
 • Węgry – 76%
 • Portugalia – 74%
 • Rumunia – 73%
 • Łotwa – 71%
 • Chorwacja – 70%
 • Słowacja – 68%
 • Grecja – 65%
 • Bułgaria – 45%

W ogólnym zestawieniu Polska z wynikiem 77% unijnej średniej znajduje się na 19 miejscu wśród wszystkich 27 państw UE. Przystępując do Unii poziom PKB per capita Polski wynosił 51%. W kolejnych latach konsekwentnie rósł osiągając w 2009 roku 60%, w 2017 – 70%, w 2018 – 71%, w 2019 – 73%, w 2020 – 76%.

Najbiedniejszym krajem w UE nadal pozostaje więc Bułgaria. Warto zauważyć, że w 1990 roku Bułgarom żyło się lepiej niż Polakom. My wówczas należeliśmy do najbiedniejszych krajów kontynentu. W momencie przystąpienia do struktur UE PKB per capita w Polsce był na poziomie zaledwie połowy średniej UE. Dziś pod względem poziomu życia doganiamy Hiszpanów. Na poniższym wykresie wydać wzrost PKB na mieszkańca jaki odnotowała Polska od 1995 do 2022 roku.


 • „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

  „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

  W ramach akcji „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów z zakupionymi darami Wolontariusze Fundacji im. Kazimierza Wielkiego razem z członkami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski odwiedzili Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodziny z Lubelszczyzny. Przekazali Kombatantom paczki żywnościowe z produktami najwyższej…

 • Szkolili z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  Szkolili z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  W dniu 20 grudnia 2023 roku XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie stanęło na pierwszej linii w kształtowaniu umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodych osób. W ramach innowacyjnego szkolenia, blisko 150 uczestników miało okazję doskonalić się w udzielaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsłudze automatycznego defibrylatora AED na profesjonalnych trenażerach. Szkolenie zostało zrealizowane przez Wolontariuszy Fundacji im. Kazimierza…

 • Szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni

  Szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni

  W ramach minigrantów na inicjatywy wolontariackie Wolontariusze Fundacji im. Kazimierza Wielkiego zrealizowali szkolenie proobronne z postaw strzeleckich i bezpiecznej obsługi broni w obrębie programu „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu…